Historie, Současnost

Nová Ves u Bakova
Nová Ves u Bakova

Historie obce Nová Ves u Bakova

V katastru obce nalezl v roce 1908 Eduard Štorch a Karel Sellner pazourkovou čepel ze starší doby kamenné. Bylo zde objeveno také 7 popelnicových polí z pozdní doby bronzové a 1 žárový hrob ze starší doby železné.

Vesnice byla založena až ve druhé polovině 16. století pány ze Zvířetic. Název obce dokládá, že vznikla nová ves v sousedství starší (v tomto případě již existující) Malé Bělé. Koncem 16. století byli obyvatelé Nové Vsi povinni robotou pánů ze Zvířetic při lovení rybníků a ve mlýně v Malé Bělé. Za třicetileté války se novou vrchností pro Novou Ves stávají Valdštejnové, kteří některé statky v okolí, zejména klokočskou oboru, vlastnili až do roku 1945.

V katastru obce se nachází les Lovotín s jeskyní Zlodějkou. V ní podle pověstí pobýval známý loupežník Václav Babinský. Historické prameny dokládají jeho pobyt v sousedních Maníkovicích a Bílé Hlíně v roce 1831. V několika pověstech jsou dochovány příběhy umisťující svůj děj i do Nové Vsi.

V roce 1869 měla Nová Ves 273 obyvatel a 31 domů, v roce 1910 to bylo 475 obyvatel a 52 domů. Během první světové války bojovali za vznik Československa i 4 legionáři z Nové Vsi. V ruských legiích to byl Ladislav Ponocný, ve francouzských Václav Balák a v italských legiích Josef Bouček a Alois Štorch. Alois Štorch padl do rakouského zajetí a byl 5.7.1918 popraven ve věku 25 – ti let.

Ve 20 – tém století byla v Nové Vsi velice rozšířena domácí výroba z orobnice. V roce 1938 byla klokočská obora připojena k Německu a Nová Ves se stala pohraniční obcí. Mnoho let byla součástí Malé Bělé, později Bakova nad Jizerou.

V roce 1990 se stala samostatnou obcí.

Současnost

Od své samostatnosti se úřadující zastupitelstvo obce, které se skládá vždy ze 7 členů, zasloužilo o plynofikaci obce, rekonstrukci veřejného osvětlení obce i komunikace mezi obcí Nová Ves a obcí Malá Bělá.

Dále bezdrátový rozhlas, obnovu veřejné zeleně různé opravy a rekonstrukce veřejných pozemků a budovy OÚ, které byly realizovány na základě dotací z POV (program obnovy venkova). V 90. letech zakoupila obec budovu, která sloužila a slouží jako prodejna potravin. I když ke stavu konkurenčních velkoprodejen se obec snaží pronajímateli vždy vyhovět tak, aby zde fungoval místní obchod ve prospěch občanů.

Dále byly zakoupeny pozemky pro sportovní areál, který užívá TJ Sokol Nová Ves. Tato tělovýchovná jednota patří neodmyslitelně k obci, vychovává místní děti ke sportu a udržuje tím dlouholetou sportovní tradici. Obec se podílí na její činnosti, a to každoročním finančním příspěvkem na jejich činnost.

Dalším, co si mohla obec dovolit za své samostatnosti, byl nákup hasičského automobilu pro místní zásahovou jednotku hasičů a SDH (sbor dobrovolných hasičů). Tato organizace, která byla a je díky iniciativě místních, zejména mladých, další nedílnou součástí neodmyslitelně patřící k obci.Od výchovy nástupců, až po opravdové zásahy, působí sbor již řadu let.
Obec Nová Ves jim zajišťuje každoroční nákup potřebného hasičského materiálu.

V současné době zde žije ve 103 domech cca 283 obyvatel.

Budoucnost

V současnosti se dokončuje ÚP (územního plán) obce, který obsahuje i stavební možnosti pro nové rodinné domy.